Przejdź do treści
  • bip

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 15 października 2020 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 15 października 2020 roku

w sprawie I etapu konsultacji społecznych do projektu Programu współpracy
Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok


Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r, poz. 713) w związku z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r, poz.1057) oraz w związku z §3 pkt.2 załącznika do Uchwały Nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. U. Woj. Maz. z 2010 r, Nr 197, poz. 5535), ogłaszam, co następuje:
§1
Ogłaszam I etap konsultacji społecznych do projektu Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
§2
Formą konsultacji jest:
1) udostępnienie programu, o którym mowa w §1 w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu,
2) udostępnienie programu, o którym mowa w §1 w wersji papierowej w siedzibie Urzędu (parter, pok. nr 2),
3) inne formy zaproponowane przez organizacje pozarządowe.
§3
Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
§4
Wyznaczam termin konsultacji: od dnia 16 października 2020 roku do dnia 23 października 2020 roku.
§5
Opinie i uwagi do projektu programu, o którym mowa w §1, mogą być wnoszone:
1) pocztą elektroniczną na adres: gmina@krzynowlogamala.pl oraz oswiata@krzynowlogamala.pl,
2) pocztą tradycyjną na adres siedziby Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała,
3) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała, w pokoju nr 2 (parter).


Wójt
/-/ Jerzy Humięcki