Przejdź do treści
  • bip

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

adres:

06-316 Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3

tel: (029) 751 28 82
e-mail: gops_krzyma@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest czynny:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

 


p.o. Kierownika GOPS

Renata Wiśniewska

Pokój nr 1 (parter)

 

Główny Księgowy
Katarzyna Smolińska
Pokój nr 1 (parter)

Referent ds. obsługi świadczeń socjalnych i dodatków mieszkaniowych


Karolina Wójcicka
Pokój nr 4 (parter)

Referent ds. obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Katarzyna Sadowska - Krupa
Pokój nr 4 (parter)


Referent ds. obsługi świadczenia wychowawczego

Justyna Więcek
Pokój nr 4 (parter)

Starszy pracownik socjalny

Bożena Stępniak
Pokój nr 5 (parter)

Starszy pracownik socjalny

Marzena Cichowska
Pokój nr 5 (parter)

 

Pomoc Społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym oraz podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc Społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z o organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomoc Społeczna polega w szczególności na:

  1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
  2. Pracy socjalnej,
  3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  5. Realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  6. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.